Chuyên mục: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

I. NGUYÊN TẮC CHUNG Website www.tienghanthaybeo.com thuộc sở hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH HWS (gọi tắt là “Công ty” hoặc “Ban Quản Trị”). Học viên là (các) cá nhân đã đặt mua và thanh toán tiền mua Khóa học được đăng tải trên website www.tienghanthaybeo.com và sử dụng online Khóa học

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

A: Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Ban Quản Trị thu thập thông tin của Học viên như: Họ và tên, email và số điện thoại để tạo tài khoản sử dụng hoặc/và thông tin liên quan tới việc sử dụng Khóa học và thanh toán tiền mua Khóa học. Ban Quản